სქპა | English

 
ავტორებისათვის

კონფერენციის სამუშაო ენა:

  • ქართული
  • ინგლისური
  • რუსული

მოწვეული მეცნიერებების მოხსენებები  გადაითარგმნება

 

თეზისების გაფორმების წესი:

თეზისის წარმოდგენა წარმეობს Microsoft Word 2003–ის ფაილი სახით. ფურცლის ზომა A4.
თეზისები  ინგლისურ ენაზე, რომელსაც უნდა დაერთოს ქართულენოვანი ვერსია.

თეზისი უნდა მოიცავდეს 1 გვერდს ნახაზების, ცხრილების და ლიტერატურის ჩათვლით.
არეები მარჯვენა, მარცხენა, ქვედა და ზედა – 3 სმ. ნაბეჭდი ტექსტის შრიფტის ზომაა 11,
სათაურის – 12 და მუქი.

ავტორების ინიციალები და გვარები დაიბაჭდება დახრილი შრიფტით,
შრიფტის ზომა – 11.
მომხსენებელის გვარს ხაზი უნდა გაესვას,
შრიფტები – AcadNusx., Times New Roman.
თეზისი შეინახეთ AUTHOR_ABSTRACT.DOC სახით და
გამოაგზავნეთ ელ. ფოსტით მისამართზე: giglat@hotmail.com  2011 წლის 20 სექტემბრამდე.

 ლიტერატურა მიუთითეთ კვადრატულ ფრჩხილებში, ტექსტის ბოლოს.
[1] J. F. Cotton, R. Smith, J. Chem. Thermodyn. vol (year) page range.

თეზისები დაიბეჭდება თქვენს მიერ წარმოდგენილი სახით.  

 

ქართულ ენაზე თეზისის წარმოდეგისას აუცილებელია ინგლისურ ენოვანი ვერსიის წარმოდგენაც.

ჩამოწერეთ თეზისის გაფორმების შაბლონი .DOC (ქართული)

ჩამოწერეთ თეზისის გაფორმების შაბლონი .DOC (ინგლისური)