საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი |ფაკულტეტი | სპქა

სიმპოზიუმის თემატური პრიორიტეტები

ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმია
საღებრებისა და ნახევარპროდუქტების ქიმია
მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია
ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია
ნავთობქიმია
ორგანული კატალიზი