საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი |ფაკულტეტი | სპქა

რეგისტრირებული თეზისები

1. პოლი-N,N’–ტერეფთალოილ-N-მეთილჰიდრაზიდ-1,3,4-ოქსადიაზოლების თერმომედეგობის შესწავლა
დ.ბიბილეიშვილი1, ნ.ორმოცაძე2
1
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
2 აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი

2. ანთრაქინონ–აკრიდონული რიგის ზოგიერთი ნაერთის სინთეზი
ნ. ღონღაძე, ლ. თალაკვაძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი


3. ანთრაქინონ-9,10-ის დინიტროწარმოებულის ადსორბცია ვერცხლისწყალ/ეთილენგლიკოლის საზღვარზე
შ.ჯაფარიძე, ი.გურგენიძე

რ. აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი

4. The Novel Fluorescent Probes on the Base of Aminopyridone Containing Compounds
N.Obolashvili, I.Lagvilava, Kh.Topuria, E.Elizbarashvili

Technical University of Georgia

5. Determination of absolute stereochemistry of organic molecules by means of Exciton Coupled Circular Dichroism.
Marina Tanasova, Babak Borhan

Michigan State University, East Lansing, MI, USA

6. სუსტი მრავალფუძიანი ორგანული მჟავების ელექტროლიტური დისოციაციის კანონზომიერებები
რ. კვარაცხელია, ე. კვარაცხელია, რ, კურტანიძე

რ. აგლაძის სახ. არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი

7. ტეტრაკის აზოსაღებრების ერთსტადიანი სინთეზი
ი.ლაგვილავა, თ. მათითაიშვილი, ი.იარდალაშვილი, ე.ელიზბარაშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

8. საქართველოს ნავთობის სისტემური კვლევა
ი. ბაზღაძე, თ.სვანიძე, თ.შარაშენიძე, ნ. ხეცურიანი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
პ.მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

10. 24-წევრიანი მაკროციკლური აზომეთის სინთეზი
ზ. გელიაშვილი, ხ. თოფურია, მ. გურიელი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

11. Каталитическая Эффективность Фермента Каталазы
Бердзенишвили И.Г., Сирадзе М.Г.

Грузинский технический университет

12. ახალი პირიდონშემცველი ლუმინოფორული საღებრები დეფექტოსკოპიური ანალიზისათვის
ი. ლაგვილავა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

13. დარიშხანის წარმოების ნარჩენების გამოყენება რთული ორგანული ეთერების სინთეზისათვის.
რ.გიგაური, შ.ჯაფარიძე, თ.გოგიბერიძე, მ.ჩუბინიძე

რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი

14. ბუნებრივი პოლიმერების ახალი ნაწარმების სინთეზი და მათი გამოყენება ენანტიომერული ნარევების დასაყოფად სითხურ ქრომატოგრაფიაში
ბ. ჭანკვეტაძე

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

15. ახალი სტილბენები Yucca gloriosa L.–დან და მათი ბიოლოგიური აქტივობა
ე. ქემერტელიძე, მ. ბენიძე, ა. სხირტლაძე

იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი
 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

16. SYMPHYTUM ASPERUM და S.CAUCASICUM-ის ბიოპოლიმერი, მისი სინთეზური მონომომერი და მათი ბიოლოგიური აქტიურობა
ვ. ბარბაქაძეa*, მ. მერლანიa, ლ. ამირანაშვილიa, ლ. გოგილაშვილიa, კ. მულკიჯანიანიa, კ. პაპადოპულოსიb, რ. აგარვალიc, გ. დიიპიc,
ფ. ვიდალ-ვანაკლოჩაd

a ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი,
b ეროვნული სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი “დემოკრიტოს”, ათენი, საბერძნეთი,
c კოლორადოს უნივერსიტეტი, დენვერი, აშშ,
d ბასკეთის უნივერსიტეტი, ბისკაია, ესპანეთი

17. ბენზინის ფრაქციის კატალიზური იზომერიზაცია
მ.ანდღულაძე, თ.შაქარაშვილი, მ. თედეთი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

18. ნამუშევარი მინერალური ზეთების რეგენერაციის შემუშავებული ვარიანტი
თ.შაქარაშვილი, მ.ანდღულაძე, ე. კვარაცხელია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

19. NOVEL MACROCYCLİC FLOURESCENT DYES
I. Lagvilava, Zh.Urchukhishvili, K. Mdivani, E. Elizbarashvili

Technical University of Georgia

20.POLYAZOMETHINE MACROCYCLES AS PRECURSORS FOR ORGANIC NANOCONTAINERS
E. Elizbarashvili, I. Lagvilava, T. Matitaishvili

Technical University of Georgia

21.ბიოლოგიური აქტიურობის მქონე ბენზიმიდაზოლ- და ბენზოტრიაზოლშემცველი ჰეტეროციკლური სისტემები ბენზოთიოფენის, ბენზოფურანის და კარბაზოლის ბაზაზე
მ.მაისურაძე, ნ. გახოკიძე, ს. ცქვიტაია, გ.უგულავა. ვ. ანანიაშვილი, თ. ხოშტარია.

22. არტეზიული წყლებიდან სასმელი წყლის მიღების და საწარმოთა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება
ნ. ჩხუბიანიშვილი, ც. კურცხალია, ლ. ქრისტესაშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

23. ინდოლშემცველი ჰეტეროციკლების ზოგიერთი თავისებურებანი
ი. ჩიკვაიძე, შ. სამსონია, ნ. თარგამაძე, ნ. მეგრელიშვილი, ნ. იაშვილი

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

24. НОВЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА ИЗОМЕРНЫХ ПИРРОЛОИНДОЛОВ
Ш.А. Самсония, И.Ш. Чикваидзе, Д.О. Каджришвили, Н.Л. Таргамадзе

Тбилисский государственный университете им. Ив.Джавахишвилш

25. 4-ჰიდროქსიკუმარინის საფუძველზე ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების სინთეზი
ი.ჯინიყაშვილი, მ.ხაჩიძე, მ.ჩხაიძე, გ.ქვარცხავა, მ.ციცაგი

პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

26. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ ГРУЗИИ
Н.Т.Хецуриани, Э.А.Ушараули, Э.Н.Топурия, И.Дж.Мчедлишвили, Г.Г.Шавгулидзе

Институт физической и органической химии им. П.Г.Меликишвили

27. მიკროელემენტების განაწილება საქართველოს ნავთობებსა და ბიტუმებში
ქ. გოდერძიშვილი, თ. გაბუნია, თ. შატაკიშვილი, ნ. ხეცურიანი

პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

28. ბუნებრივი წყლის გაწმენდა ორგანული ნივთიერებებისაგან ქვანახშირის ფიქალების გამოყენებით
ლ. გვასალია, ე. შენგელია, მ. წვერავა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

29. ნავთობსადენის ნარჩენების რაციონალური გადამუშავება
გ.ხიტირი, ლ.თოფურიძე, თ.გაბუნია

პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

30. ნავთობპროდუქტების შემცველი ჩამდინარე წყლების გასუფთავება მემბრანული ტექნოლოგიის მეთოდით
რ.გოცირიძე, ს.მხეიძე, ნ.მხეიძე

ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის მემბრანული ტექნოლოგიების კვლევითი ინსტიტუტი

31. α,ω-ბის(ამინოდიმეთილსილილ)ციკლოდისილილაზანების ჰეტეროფუნქციური კონდენსაცია ტერეფტალის მჟავის ქლორანჰიდრიდთან და α,ω-ბის (β-კარბოქსილეთილ)დიმეთილსილოქსანთან
ჯანიაშვილი ლ. a,   ანდრონიკაშვილი გ.,b ღაღოლიშვილი მ.b

a ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
b ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი

32. ქინონების საფუძველზე პირეტროიდული ნაერთების მიღება და კვლევა
ნ. ქავთარაძე, თ. ქორქია, ქ. სარაჯიშვილი, რ. ჭედია, ა. დოლიძე

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

33. კათიონიტები ბუნებრივი ცეოლითის საფუძველზე
მ. გურგენიშვილი, ი.ჩიტრეკაშვილი, ზ. მოლოდინაშვილი,
ზ. თაბუკაშვილი, მ.ჩხაიძე ნ. დოლაბერიძე, ვ. ციციშვილი, გ. პაპავა

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

34. აზოტშემცველ ჰეტეროციკლურ ნაერთებში პროტონის გადატანის მექანიზმის ახალი წარმოდგენები
ჯ.კერესელიძე1, ზ.ფაჩულია2, თ.ზარქუა2, ე.ჭურღულია2

1. ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
2. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

35. გუმინური პრეპარატი ვაზის ფოთლების ნაადრევი პიგმენტაციის საწინააღმდეგოდ
ო. ლომთაძე1, ლ. ცხვედაძე2, ა. დოლიძე1

1
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი
2 საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი

36. AABB-ტიპის პოლიდეპსიპეპტიდები - ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების ახალი კლასი
ნ. ოჩხიკიძე, გ. ჯოხაძე, ნ. აროშვილი, რ. ქაცარავა

სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

37. 1,3- და 1,4-დიოქსიბენზოლის ურთიერთმოქმედება ფორმალდეჰიდთან ნალრობში
ზ. მოლოდინაშვილი, ი. ჩიტრეკაშვილი, გ. პაპავა, მ. გურგენიშვილი, ნ. გელაშვილი ზ. თაბუკაშვილი, ნ.ხოტენაშვილი, ე. გავაშელიძე,
მ. ჩხაიძე

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

38. 1-ოქსი-2-მეთილ-ბენზოლისა და 1-ოქსი-3-მეთილ-ბენზოლის ურთიერთმოქმედება ფორმალდეჰიდთან ნალღობში
ნ. გელაშვილი, ზ. მოლოდინაშვილი, გ. პაპავა, ნ. მაისურაძე, ნ. დოხტურიშვილი, ე. გავაშელიძე, მ. გურგენიშვილი, რ.ცისკარიშვილი

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

39.ჭიაფერა (Phytolacca Americana L.) როგორც ბიოლოგიურად აქტიური ტრიტერპენული საპონინების შემცველი ნედლეული
მ. გეთია, მ. გაბელაია, ბ. ტაბიძე, ვ. მშვილდაძე, გ. დეკანოსიძე

იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი.

40. ПУТИ ВЫДЕЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОКИПЯЩИХ АРОМАТИЧЕСКИХ И НАФТЕНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ
Э.Г. Леквеишвили2, Н.Г. Лекишвили1, Х.А. Барбакадзе1,
Н.Т. Хецуриани2

1Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили
2Институт физической и органической химии им. Петре Меликишвили

41. ამინობენზოის მჟავების ესთერების N-გლიკოზიდების სინთეზი და ანომერული შედგენილობა 
რ. კუბლაშვილი
1, მ. ლაბარტყავა1, ნ. ქარქაშაძე2, ქ. ებრალიძე2
1
. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
2. პეტრე მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი 

42. ფლავონოიდები და ციკლოარტანები საქართველოს ფლორაში
მ. ალანია, ნ. ქავთარაძე, ქ. შალაშვილი, თ.საღარეიშვილი, ე. ქემერტელიძე

იოველ ქუთათელაძის სახელობის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

43. ПРИРОДНЫЙ ФИЛЛИПСИТ - РЕКУЛЬТИВАТОР ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
В.Г. Цицишвили, Н.М. Долаберидзе, М.В. Алелишвили, Н.А. Мирдзвели, М.О. Нижарадзе

Институт физической и органической химии

44. ხაზოვანი აღნაგობის პირიდაზინოინდოლის ზოგიერთი 3- და 8-არილნაწარმის სინთეზი
ნ. ბარბაქაძე, ა. კალატოზიშვილი, ი. ჩიკვაიძე

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

45. სხვადასვა ბუნების შემვსებების კონცენტრაციის გავლენა პოლიკარბონატის ბაზაზე შემუშავებული კომპოზიტების სიმტკიცეზე
დ.გვენცაძე, ზ.კოვზირიძე, ლ.გვენცაძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

46. ბუნებრივ ამინომჟავების საფუძველზე მიღებული ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების კალორიმეტრული კვლევა
მ. დგებუაძე, დ. ტუღუში, ნ. ნადირაშვილი, რ. ქაცარავა

სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

47. UNSATURATED BIODEGRADABLE POLY(ESTER-AMIDE)S COMPOSED OF FUMARIC ACID, L-LEUCINE/L-PHENYLALANINE AND a,w-ALKYLENE DIOLS
E. Chkhaidze, D. Kharadze, D. Tugushi, R. Katsarava

Institure of Medical Polymers and Materials, I. Javakhishvili Tbilisi State University, Research Centre for Medical Polymers & Biomaterials, Georgian Technical University,

48. C5-C7 შედგენილობის ნ-პარაფინული ნახშირწყალბადების კატალიზური იზომერიზაცია კომპლექსურ ცეოლითურ კატალიზატორებზე
ნ. ნონიკაშვილი, ნ. წეროძე, მ. ბუზარიაშვილი, ლ. ტატიაშვილი, ნ. ზარქუა, თ. უჩანეიშვილი

პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

49. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები ბის-აზლაქტონების საფუძველზე
ს. კობაური, ნ. ზავრადაშვილი, რ. ქაცარავა

ბიოსამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

50. Методика определения кинетических характеристик органических реакции
Я.Н. Таварткиладзе

Грузинский технический университет

51. საქართველოს ფლორის ზოგიერთი მცენარის გამოკვლევა ფიზიოლოგიურად აქტიური ბუნებრივი ნაერთების შემცველობაზე
დ.წაქაძეa, შ.სამსონიაa, ლ.ბარამიძეa, ნ.კუპატაშვილიb

aქიმიის დეპარტამენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო ,
b
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

52. 2-(ადამანტილ-1)-1,3,4-ოქსადიაზოლების წარმოებულების სინთეზი და მათი ფეროცენილალკილირება
ო.ლეკაშვილი, ნ.ლეკიშვილი, დ.ზურაბიშვილი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

53. ადამანტილბენზიმიდაზოლები: სინთეზი, თვისებები
თ. ბუკია, მ. ლომიძე, ი. გოგოლაშვილი, დ. ზურაბიშვილი,
შ. სამსონია

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

54. 2- მეთილენინდოლინური ფუძის ბის-ანალოგები ვილსმაიერის რეაქციაში
მ. ტრაპაიძე, ნ. ნიკოლეიშვილი, გ. ფანცულაია, ნ. ესაკია, შ. სამსონია

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

55. ბიოდეგრადირებადი პოლიკათიონური პოლიმერები L-არგინინის საფუძველზე – პერსპექტრული აგენტები დნმ-ის ტრანსფექციისათვის
თ. მემანიშვილი1, ნ. კუპატაძე1, პ. თოიძე1, დ. ტუღუში1,
რ. ქაცარავა1, ვ. ტორჩილინი2

1სამედიცინო პოლიმერებისა და მასალების ინსტიტუტი, ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
2Center for Pharmaceutical Biotechnology and Nanomedicine Northeastern University

56. მოდიფიცირებული სტეროიდები
მ. სიხარულიძე, ნ. ნადარაია, მ. კახაბრიშვილი

იოველ ქუთათელაძის სახელობის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

57. Аминометилирование эмодина
М. Сихарулидзе*, Н. Надараиа, В. Вачнадзе, Т. Суладзе

Институт фармакохимии Иовела Кутателадзе,

58. აზოშეუღლების რეაქცია ჰექსამეთილ- დიმეთილენდიპიროლო[1,2,3-d,e:3,2,1-ij]ბენზო[g]ქინოქსალინთან
მ. ტრაპაიძე, ნ. ნიკოლეიშვილი, ნ. ესაკია, შ. სამსონია

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

59. Fructus Myrtilli-ის ანტოციანიდინების შესწავლა
ბ. ბუცხრიკიძე, ვ. ხვედელიძე, კ. სირბილაძე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

60. ნანოდისპერსულ სისტემებში სედიმენტაციის პოტენციალის განსაზღვრის მეთოდიკა
მ. რაზმაძე, ი. ლომაძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

61. ახალი მულტიფუნქციური საღებრები იზოლირებული ქრომოფორებით
ლ. ახლოური, ე.ელიზბარაშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი