საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი |ფაკულტეტი | სპქა

პროგრამა

16 ოქტომბერი, 2009
8.30 თბილისიდან გასვლა
10.30 სიღნაღში ჩასვლა
10.30-11.00 Coffee Break
11.00-11.10 სიმპოზიუმის გახსნა – პროფ. ე.ელიზბარშვილი
11.10–11.20 მისასალმებელი სიტყვა – პროფ. ნუგზარ წერეთელი
11.10–11.20 მისასალმებელი სიტყვა – პროფ. შოთა სამსონია
11.30-12.00
ელემენტორგანული და სპეციფიკური ოპტიკური თვისებების საღებრები. სინთეზი, პერსპექტივები
პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი

12.00-12.20
გამოკვლევები მრავალბირთვიანი აზოტშემცველი ჰეტეროციკლური სისტემების სფეროში
 პროფ. იოსებ ჩიკვაიძე

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

12.20-12.50
ბიოდეგრადირებადი პოლიკათიონური პოლიმერები - არგინინის საფუძველზე – პერსპექტიული აგენტები დნმ-ის ტრანსფექციისათვის
 პროფ. რამაზ ქაცარავა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

12.50-13.10
სავარცხლისებური აღნაგობის სილიციუმორგანული ნაერთები ეპოქსიდური ჯგუფით გვერდით ჯაჭვში
პროფ. ომარ მუკბანიანი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

13.10-13.30
ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული გამხსნელის და წყლის გაყოფის ზედაპირზე
პროფ. თამაზ აგლაძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

13.30-13.50
ბუნებრივი პოლიმერების ახალი ნაწარმების სინთეზი და მათი გამოყენება ენანტიომერული ნარევების დასაყოფად სითხურ ქრომატოგრაფიაში
პროფ. ბეჟან ჭანკვეტაძე

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

13.50-14.10
საქართველოს ფლორის ზოგიერთი მცენარის გამოკვლევა ფიზიოლოგიურად აქტიური ბუნებრივი ნაერთების შემცველობაზე
პროფ. დალი წაქაძე

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

14.10-15.30 შესვენება– Cofee Break
მცირე ტური ქალაქში
15.30-15.45
აზოტშემცველ ჰეტეროციკლურ ნაერთებში პროტონის გადატანის მექანიზმის ახალი წარმოდგენები
პროფ. ჯუმბერ კერესელიძე

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

15.45-16.00
ახალი სტილბენები Yucca gloriosa L.–დან და მათი ბიოლოგიური აქტივობა
ასოც. პროფ. ალექსანდრე სხირტლაძე

იოველ ქუთათელაძის სახ. ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი  

16.00-16.15
SYMPHYTUM ASPERUM და S.CAUCASICUM-ის ბიოპოლიმერი, მისი სინთეზური მონომომერი და მათი ბიოლოგიური აქტიურობა
დოქტორი ვახტანგ ბარბაქაძე 

იოველ ქუთათელაძის სახ. ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

16.15-16.30
Fructus Myrtilli-ის ანტოციანიდინების შესწავლა
პროფ. ბობიკო ბუცხრიკიძე

აკაკი წერეთლის სახ. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

16.30-16.45
 4-ჰიდროქსიკუმარინის საფუძველზე ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების სინთეზი
დოქტორი ირმა ჯინიყაშვილი

პეტრე მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

16.45-17.00
საქართველოს ნავთობების კვლევა
დოქტორი ნათელა ხეცურიანი

პეტრე მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

17.00-17.15
მოდიფიცირებული ბუნებრივი ნაერთები
დოქტორი მადონა სიხარულიძე

იოველ ქუთათელაძის სახ. ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

17.15–17.45 სიმპოზიუმის შემაჯამებელი სხდომა
17.45–18.00 შესვენება
18.00-21.00 ვახშამი
21.00 თბილისში გამომგზავრება
   

წარმოდგენილმა კალენდარმა შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება