ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

"A" value - "A"-ს მნიშვნელობა

(chain) conformational repeating unit - (ჯაჭვის) კონფორმაციული განმეორებითი ერთეული

(chain) identity period - (ჯაჭვის) იდენტურობის პერიოდი

(vertical) rise velocity,νf - (ვერტიკალური) ამოსვლის სიჩქარე, νf

κ (kappa) - კაპა (k)

π-bond - π-ბმა

π-complex [obsolete] - π-კომპლექსი [მოძველებული]

π-electron acceptor/donor group - π-ელექტრონ-აქცეპტორული/დონორული ჯგუფი

θ state - Θ – მდგომარეობა

θ temperature - θ- ტემპერატურა

cis-trans isomers - ცის-ტრანს იზომერები

ipso-attack - ipso-შეტევა

Klado- - კლადო-

nth order phase transition - n-რიგის ფაზური გადასვლა

nido - ნიდო-

ortho- and peri-fused (polycyclic compounds) - ორთო- და პერი-კონდენსირებული (პოლიციკლური ნაერთები)

ortho-fused (polycyclic compounds) - ორთო-კონდენსირებული (პოლიციკლური ნაერთები)

quadro- - კვადრო-

3D-QSAR (three-dimensional quantitative structure–activity relationships) - 3D-QSAR (სამგანზომილებიანი რაოდენობრივი ურთიერთკავშირი სტრუქტურასა და აქტიურობას შორის)

ångström - ანგსტრემი