ყურადღება!
კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია
 რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ჩამოწერეთ კითხვარი, უპასუხეთ კითხვებს და გამოაგზავნეთ საორგანიზაციო კომიტეტში
არა უგვიანეს 2017 წლის 28 თებერვლისა
მისამართზე: g.tsereteli@agruni.edu.ge
 


I ტურის კითხვები

  1. ნიადაგმცოდნეობა როგორც სამეცნიერო დისციპლინა (ჩამოაყალიბეთ მოკლე ანოტაცია, მაქსიმუმ 30 სიტყვა)
  2. ნიადაგები რომლებიც პირველად მსოფლიოში იყო გამოყოფილი საქართველოში (მაქსიმუმ (100 სიტყვა)
  3. ჰუმუსის მნიშვნელობა ნიადაგწარმოქმნაში (მაქსიმუმ 50 სიტყვა)
  4. ნიადაგები, რომლებიც გავრცელებულია მთელ საქართველოში (მაქსიმუმ 50 სიტყვა)
  5. ნიადაგები, რომლებიც გავრცელებულია მხოლოდ დასავლეთ საქართველოში (მაქსიმუმ 50 სიტყვა)
  6. ნიადაგები, რომლებიც გავრცელებულია მხოლოდ აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში (მაქსიმუმ 50 სიტყვა)
  7. ნიადაგების დაცვა (მაქსიმუმ 100 სიტყვა)
  8. წყლისმიერი ეროზია და მისგან დაცვა (მაქსიმუმ 50 სიტყვა)
  9. ქარისმიერი ეროზია და მისგან დაცვა (მაქსიმუმ 50 სიტყვა)
  10. ნიადაგური რუკები, მათი დანიშნულება (მაქსიმიმ 50 სიტყვა)

 

 

 

გამოსაყენებელი ლიტერატურის სია: