ჟიური

1. აკად. თენგიზ ურუშაძე (თავმჯდომარე)
2. თამარ ქვრივიშვილი
3. ლეო ჯორბენაძე
4. გიული წერეთელი
5. რუსუდან კახაძე