აბრევიატურები ორანულ ქიმიაში

 

Ac

Acetyl

AcO

Acetate

Ac2O

Acetic anhydride

AIBN

a,a'-Azoisobyronitrile

All

Allyl

Alloc

Allyloxycarbonyl

Ar

Aryl

9-BBN

9-Borabicyclononane

BHT

tert-Butylhydroxytoluene

BINAP

2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl

BMS

Borane-methylsulphide complex

Bn

Benzyl

Boc

tert-Butoxycarbonyl

BOM

Benzyloxymethyl

BOP

Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphine

BSA

N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide

BTAF

Benzyltrimethylammonium fluoride

BTMSA

Bis(trimethylsilyl)acetylene

Bu or n-Bu

n-Butyl

s-Bu or sBu

sec-Butyl

t-Bu or tBu

tert-Butyl

Bz

Benzoyl

Bzl

Benzyl

CAN

Ceric ammonium nitrate

CBS

Corey-Bashki-Shibat

Cbz

Benzyloxycarbonyl

Cod

Cyclooctadiene

Cp

Cyclopentadienyl

12-crown-4

1,4,7,10-Tetraoxacyclodecane

15-crown-5

1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane

18-crown-6

1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane

CSA

Camphorsulphonic acid

DABCO

1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, Triethylendiamine

DAST

Diethylaminosulphur trifluoride

dba

Dibenzylideneacetone

DBAD

Di-tert-butyl azodicarboxylate

DBN

1,5-Diazabyciclo[4.3.0]non-5-ene

DBU

1,8-Diazabyciclo[5.4.0]undec-7-ene

DCC

1,3-Dicyclohexylcarbodiimide

DCM

Dichloromethane

DDQ

2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone

DEAD

Diethyl azodicarboxylate

DHP

Dihydropiran

DHQD

Dihydroquinidine

DIBAL

Diisobutylaluminium hydride

DIBAL-H

Diisobutylaluminium hydride

DIC

Diisopropylcarbodiimide

DIPEA

Diisopropylethylamine

DMA

N,N-Dimethylacetamide

DMAC

N,N-Dimethylacetamide

DMAP

4-Dimethylaminopyridine

DMDO

2,2-dimethyldioxirane

DME

1,2-Dimethoxyethane

DMF

N,N-Dimethylformamide

DMP

Dess-Martin periodinane

DMPM

3,4-Dimethoxybenzyl

DMPU

1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pirimidone

DMS

Dimethylsulphide

DMSO

Dimethylsulphoxide

DPA

Diisopropylamine

DPPA

Diphenylphosphoryl azide

Ddpb

1,4-bis(diphenylphosphino)butane

Dppe

1,2-bis(diphenylphosphino)ethane

Dppm

Bis(diphenylphosphino)methane

dppp

1,3-bis(diphenylphosphino)propane

EDC

1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropy)carbodiimide

EDCI

1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropy)carbodiimide hydrochloride

EDTA

Ethylenediaminetetraacetic acid

EE

Ethoxyethyl

EOM

Ethoxymethyl

Et2O

Diethyl ether

FMOC

9-Fluorenylmethoxycarbonyl

HMDS

Hexamethyldisilazane

HMPA

Hexamethylphosphoramide

HMPT

Hexamethylphosphorous triamide

HOAt

7-Aza-1-hydroxybenzotriazole

HOBt

1-Hydroxybenzotriazole

IPA

Isopropyl alcohol

Im

Imidazole

Ipc

Isopinocampheyl

KDA

Potassium diisopropylamide

KHMDS

Potassium bis(trimethylsilyl)amide

LAH

Lithium aluminium hydride

LDA

Lithium diisopropylamide

LDEA

Lithium diethylamide

LHMDS

Lithium bis(trimethylsilyl)amide

MCPBA

meta-chloroperoxybenzoic acid

Me

Methyl

MEM

2-Methoxyethoxymethyl

MOM

Methoxymethyl

MOoPHM

Oxodiperoxymolybdenum(pyridine) hexamethylphosporamide

MPM

p-Methoxybenzyl

MS

Molecular sieves

Ms

Methanesulphonyl

MTBE

Methyl tert-butyl ether

MTM

Methylthiomethyl

NaHMDS

Sodium bis(trimethylsilyl)amide

NBS

N-Bromosuccinimide

NCS

N-Chlorosuccinimide

NIS

N-Iodosuccinimide

NMM

N-Methylmorpholine

NMO

N-Methylmorpholine-N-oxide

NMP

N-Methylpyrrolidone

Ns

p-Nitrophenylsulphonyl

PDC

Pyridinium dichlorochromate

PCC

Pyridinium chlorochromate

Ph

Phenyl

Piv

Pivaloyl, 2,2-dimethylacetyl

PMB

p-Methoxybenzyl

PMP

p-Methoxyphenyl

PPA

Polyphosphoric acid

PPTS

Pyridinium p-toluensulphonate

n-Pr

n-Propyl

Pr

Propyl

i-Pr or iPr

iso-propilo

PTC

Phase transfer catalyst

PTSA

p-Toluenesulphonic acid

Pv

Pivaloyl, 2,2-dimethylacetyl

Py

Pyridine

Red-Al®

Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride

SEM

2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl

TBAF

Tetrabutylammonium fluoride

TBDMS

tert-Butyldimethylsilyl

TBDPS

tert-Butyldiphenylsilyl

TBHP

tert-Butylhydroperoxyde

TBS

tert-Butyldimethylsilyl

TCDI

Thiocarbonyl diimidazole

TDAP

Tris(dimethylamino)phosphine

TEA

Triethylamine

TEBA

Triethylbenzylammonium chloride

TEBAC

Triethylbenzylammonium chloride

TES

Triethylsilyl

TESH

Triethylsilane

Tf

Trifluoromethanesulfonyl

TfO

Trifluoromethanesulfonate

Tf2O

Trifluoromethanesulfonyl anhydride

TfOH

Trifluoromethanesulfonic acid

TFA

Trifluoroacetic acid

TFAA

Trifluoroacetic anhydride

Thexyl

2,3-dimethyl-2-butyl

THF

Tetrahydrofurane

THP

Tetrahydropyranyl

TIPS

Triisopropylsilyl

TMEDA

N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamine

TMG

Tetramethylguanidine

TMS

Trimethylsilyl

TMS

Tetramethylsilane

Tol

p-Toluyl

o-Tol

o-Toluyl

TPAP

Tetra-n-propylammonium perruthenate

TPS

Tripropylsilyl

Tr

Trityl, triphenylmethyl

Troc

2,2,2-Trichloroethoxycarbonyl

Trt

Trityl, triphenylmethyl

Ts

p-Toluenesulphonyl

p-TsOH

p-Toluenesulphonic acid

Vitride®

Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride

Z

Benzyloxycarbonyl


 

 

 

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას