ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

"A"-ს მნიშვნელობა - "A" value

(ვერტიკალური) ამოსვლის სიჩქარე, νf - (vertical) rise velocity,νf

(ჯაჭვის) იდენტურობის პერიოდი - (chain) identity period

(ჯაჭვის) კონფორმაციული განმეორებითი ერთეული - (chain) conformational repeating unit

γ-გამოსხივების წატაცება - capture γ-radiation

3D-QSAR (სამგანზომილებიანი რაოდენობრივი ურთიერთკავშირი სტრუქტურასა და აქტიურობას შორის) - 3D-QSAR (three-dimensional quantitative structure–activity relationships)

ab initio კვანტურ-მექანიკური მეთოდები - ab initio quantum mechanical methods

ac - ac

AM 0 მზის შუქი - AM 0 sunlight

AM 1 მზის შუქი - AM 1 sunlight

ap - ap

C-ტერმინალური ნაშთი - C-terminal residue

CLOGP მნიშვნელობები - CLOGP values

D, L, DL - D, L, DL

d, l, dl [მოძველებული] - d, l, dl [obsolete]

DAS - DAS

DM-ხელისშემშლელი გავლენა - DM-interference

E, Z - E, Z

E/Z ფოტოიზომერიზაცია - E/Z photoisomerization

ET-სიდიდე - ET-value