სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

1. ლაბორატორიაში უსაფრთხოდ მუშაობის წესები

მოკლე აღწერა: ქიმიურ ლაბორატორიაში მუშაობა სპეციალური წესების დაცვას მოითხოვს, რომელთა მკაცრად დაცვა მოეთხოვება ყველას - როგორც მასწავლებელს, ისე მოსწავლეებს. ამ წესებს მოკლედ მოცემულ ვიდეოში გაეცნობით.

საკვანო სიტყვები: უსაფრთხოების ტექნიკა, ქიმიური ლაბორატორია

 

იხილეთ ვიდეო

2. ტოქსიკური ნივთიერებების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: რა საფრთხეს შეიცავს სკოლის ლაბორატორიაში არსებული ქიმიური რეაქტივების და ნარჩენების გარემოში მოხვედრა?

საკვანო სიტყვები: ქიმიური რეაქტივები და მათი ნარჩენები, გარემოზე ზემოქმედება, უტილიზაცია

 

იხილეთ ვიდეო

3. ქიმიური რეაქტივების ნარჩენების მართვის სტრატეგია

მოკლე აღწერა: გავეცნოთ სასკოლო ლაბორატორიაში არსებული ქიმიური რეაქტივების ნარჩენების მართვის სტრატეგიას.

საკვანო სიტყვები: ნარჩენები, მართვა, სტრატეგია

 

იხილეთ ვიდეო

4. უწარწერო რეაქტივების პრობლემა

მოკლე აღწერა: გაქვთ ლაბორატორიაში რეაქტივები ეტიკეტის გარეშე? ნუ იჩქარებთ მათ გადაყრას.

საკვანო სიტყვები: უცნობი ნივთიერება, ამოცნობა, ქიმიური ანალიზი

 

იხილეთ ვიდეო

5.  დაღვრილი ვერცხლისწყლის შეგროვება და შენახვა

მოკლე აღწერა: დაგეღვარათ ვერცხლისწყალი? ნუ შეშინდებით. ნახეთ ვიდეო და მიყევით მოცემულ ინსტრუქციას...

საკვანო სიტყვები: ვერცხლისწყალი, უსაფრთხოება, შეგროვება

 

იხილეთ ვიდეო

6. მჟავებისა და ტუტეების ნარჩენების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: ლაბორატორიაში ყოველთვის გვაქვს მჟავებისა და ტუტეების ნარჩენები. ნუ გადაღვრით მათ პირდაპირ.

საკვანო სიტყვები: მჟავა, ფუძე, ტუტე, ნეიტრალიზაცია, უსაფრთხოება

 

იხილეთ ვიდეო

7. ტყვიის ნაერთების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: ტყვია ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მძიმე მეტალია. მისი გარემოში მოხვედრა არ შეიძლება, ამიტომ მასთან მუშაობის შემდეგ საჭიროა მისი ნარჩენების უტილლიზაცია.

საკვანო სიტყვები: ტყვია, უტილიზაცია, უსაფრთხოება

 

იხილეთ ვიდეო

8. მჟანგავი ნივთიერებების ნარჩენების გაუვნებელყოფა

მოკლე აღწერა: გაქვთ ლაბორატორიაში დამჟანგველი ნივთიერებების ნარჩენები? მათ გაუვნებელყოფაში ეს ვიდეო დაგეხმარებათ.

საკვანო სიტყვები: დამჟანგველი ნივთიერებები, უტილიზაცია, უსაფრთხოება

 

იხილეთ ვიდეო

9. ბიოლოგიური ექსპერიმენტების ნარჩენების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: ბიოლოგიური ექსპერიმენტების ნარჩენები სპეციალურ უტილიზაციას საჭიროებს. მათ გაუვნებელყოფაში ეს ვიდეო დაგეხმარებათ.

საკვანო სიტყვები: ბიოლოგიური ნარჩენები, უტილიზაცია

 

იხილეთ ვიდეო

10. ვერცხლის შემცველი ნარჩენების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: გავეცნით იმ ექსპერიემენტების ნარჩენების უტილიზაციას, რომელშიც ვერცხლის იონები მონაწილეობს.

საკვანო სიტყვები: ვერცხლი, ნარჩენები, უტილიზაცია

 

იხილეთ ვიდეო

11.  სპილენძის შემცველი ნაერთების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: სპილენძის შემცველი ნაერთები სასკოლო ექსპერიმენტებში ხშირად გამოიყენება. სპილენძი მძიმე მეტალია და ამიტომ იგი გარემოს დამბინძურებლებს მიეკუთვნება. მათ გაუვნებელყოფაში ეს ვიდეო დაგეხმარებათ.

საკვანო სიტყვები: სპილენძი, უტილიზაცია

 

იხილეთ ვიდეო

12. ადვილად აალებადი და საწვავი სითხეების განადგურება

მოკლე აღწერა: ადვილად აალებადი და და დასაწვავი სითხეები უნდა შეგროვდეს სპეციალურ კონტეინერში. მათ გაუვნებელყოფაში ეს ვიდეო დაგეხმარებათ.

საკვანო სიტყვები: ადვილად აალებადი სითხეები, ადვილად წვადი ნაერთებუ, უტილიზაცია

 

იხილეთ ვიდეო

13.  ჰალოგენების ნარჩენების გაუვნებელყოფა

მოკლე აღწერა: სკოლის ლაბორატორიაში ექსპერიმენტების ჩატარების დროს შესაძლებელია დაგროვდეს ჰალოგენის ნარჩენები, რომელთა გაუვნებელყოფას ამ ვიდეოში გაეცნობით

საკვანო სიტყვები: ჰალოგენები, უტილიზაცია

 

იხილეთ ვიდეო

14. ტუტე მეტალებისა და კალციუმის ნარჩენების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: სკოლის ლაბორატორიაში ექსპერიმენტების ჩატარების დროს ხშირად იყენებენ ლითიუმს, ნატრიუმსა და კალციუმს, რომელთა ნარჩენების გაუვნებელყოფას ამ ვიდეოში გაეცნობით.

საკვანო სიტყვები: ნატრიუმი, ლითიუმი, კალციუმი, უტილიზაცია

 

იხილეთ ვიდეო

15.  თუთიის შემცველი ნაერთების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: სკოლის ლაბორატორიაში ექსპერიმენტების ჩატარების დროს ხშირად იყენებენ თუთიას, რომლის ნარჩენების გაუვნებელყოფას ამ ვიდეოში გაეცნობით.

საკვანო სიტყვები: თუთია, უტილიზაცია

 

იხილეთ ვიდეო

ახალი საგანმანათლებლო პროექტი საქართველოში

მასალა შეიქმნა პროექტის „დავასუფთაოთ საქართველო – ფაზა III“ ფარგლებში. პროექტს ახორციელებდა კონსორციუმი, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ ორგანიზაციები: “ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა”, „საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები – საქართველო“, შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.