სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

10. ვერცხლის შემცველი ნარჩენების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: გავეცნით იმ ექსპერიემენტების ნარჩენების უტილიზაციას, რომელშიც ვერცხლის იონები მონაწილეობს.

საკვანო სიტყვები: ვერცხლი, ნარჩენები, უტილიზაცია

 

 


 

s