ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

yield, Y გამოსავლიანობა, Y
in biotechnology ბიოტექნოლოგიაში
Ratio expressing the efficiency of a mass conversion process. The yield coefficient is defined as the amount of cell mass (kg) or product formed (kg, mol ) related to the consumed substrate (carbon or nitrogen source or oxygen in kg or moles) or to the intracellular ATP production (moles). მასური გარდაქმნის ეფექტურობის გამომსახველი ფარდობა. გამოსავლიანობის კოეფიციენტი განისაზღვრება, როგორც უჯრედის მასის (კგ) ან წარმოქმნილი პროდუქტის რაოდენობის (კგ, მოლი) დამოკიდებულება მოხმარებულ სუბსტრატზე (ნახშირბადის ან აზოტის წყარო ან ჟანგბადი კგ-ში ან მოლში) ან უჯრედშორის ატფ წარმოებაზე (მოლები).
Source | წყარო:

PAC, 1992, 64, 143 (Glossary for chemists of terms used in biotechnology (IUPAC Recommendations 1992)) on page 168