ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

vibronic transition ვიბრონული გადასვლა
A transition which involves a change in both the electronic and vibrational quantum numbers of a molecular entity, as opposed to purely electronic or purely vibrational transitions. The transition occurs between two states, just as in a purely electronic transition, but involves a change in both electronic and vibrational energy. გადასვლა, რომელიც ითვალისწინებს მოლეკულის როგორც ელექტრონული, ისე რხევითი კვანტური რიცხვების ცვლილებას, განსხვავებით მხოლოდ ელექტრონული ან მხოლოდ კვანტური რიცხვების გადასვლისგან. გადასვლა ხდება ორ მდგომარეობას შორის ისევე, როგორც მხოლოდ ელექტრონული გადასვლებისას, მაგრამ იცვლება როგორც ელექტრონული, ისე რხევითი ენერგიები.
Source | წყარო:

PAC, 1996, 68, 2223 (Glossary of terms used in photochemistry (IUPAC Recommendations 1996)) on page 2283