ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

vibrational redistribution რხევითი გადანაწილება
Intramolecular redistribution of energy among the vibrational modes usually giving a statistical distribution of their populations, characterized by the „vibrational temperature“. For large molecules, this process does not require collisions. ენერგიის შიგამოლეკულური გადანაწილება რხევით ფორმებს შორის, როგორც წესი, იძლევა მათი დასახლების სტატისტიკურ განაწილებას, რომელიც ხასიათდება „ვიბრაციული ტემპერატურით“. დიდი ზომის მოლეკულებისათვის ეს პროცესი არ საჭიროებს შეჯახებას.
Source | წყარო:

PAC, 1996, 68, 2223 (Glossary of terms used in photochemistry (IUPAC Recommendations 1996))  on page 2283