ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

velocity სიჩქარე (1)
in mass transport მასის გადატანაში
The flux density NB is related to the velocity by the equation

NB = cB νB

The vector νB is the macroscopic average velocity at which the species B moves (which is to be distinguished from the random molecular velocity); cB is the concentration of species B ( mol m-3).

 Note that the velocity is defined with respect to a frame of reference.

ნაკადის სიმკვრივე  NB დაკავშირებულია სიჩქარესთან გამოსახულებით/განტოლებით:

NB = cB νB

ვექტორი νB წარმოადგენს მაკროსკოპულ საშუალო სიჩქარეს, რომლითაც მოძრაობს ნაწილაკი B (უნდა განვასხვავოთ შემთხვევითი მოლეკულური სიჩქარისაგან). cB არის ნაწილაკების B კონცენტრაცია (მოლი მ3-ში).  აღსანიშნავია, რომ სიჩქარე განისაზღვრება ათვლის წერტილის მიმართ.

Source | წყარო:

PAC, 1981, 53, 1827 (Nomenclature for transport phenomena in electrolytic systems) on page 1830