ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

variable, x ცვლადი, x
The quantity or characteristic measured or computed. The corresponding numerical value may be taken for statistical handling; it may, for example, be a measured value or result. გაზომილი ან გამოთვლილი რაოდენობა ან მახასიათებელი. შესაბამისი რიცხვითი მნიშვნელობა შეიძლება იქნეს გამოყენებული სტატისტიკური დამუშავებისთვის; ეს შეიძლება იყოს, მაგალითად, გაზომილი მნიშვნელობა ან შედეგი.
Source | წყარო:
PAC, 1994, 66, 595 (Nomenclature for the presentation of results of chemical analysis (IUPAC Recommendations 1994)) on page 597