ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

vapour phase interference აირადი ფაზის ინტერფერენცია
in analysis ანალიზში
Interference caused by a change in the fraction of analyte dissociated, ionized or excited in the gaseous phase. These interferences may be called dissociation, ionization and excitation interference, respectively. ინტერფერენცია, რომელიც გამოწვეულია აირისებრ ფაზაში დისოცირებული, იონიზებული ან აღგზნებული ანალიტის ფრაქციის ცვლილებით. ამ ინტერფერენციას, შესაბამისად, შეიძლება ეწოდოს დისოციაცია, იონიზაცია და აგზნების ინტერფერენცია.
Source | წყარო:

Orange Book, p. 171