ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

van der Waals forces ვან დერ ვაალსის ძალები
The attractive or repulsive forces between molecular entities (or between groups within the same molecular entity) other than those due to bond formation or to the electrostatic interaction of ions or of ionic groups with one another or with neutral molecules. The term includes: dipole–dipole, dipole-induced dipole and London (instantaneous induced dipole-induced dipole) forces. The term is sometimes used loosely for the totality of nonspecific attractive or repulsive intermolecular forces. მიზიდვის ან განზიდვის ძალები მოლეკულურ ერთეულებს შორის (ან ერთი და იმავე მოლეკულის ჯგუფებს შორის), რომელიც განსხვავებულია ბმის ფორმირების ან იონებისა თუ იონური ჯგუფების ერთმანეთთან ან ნეიტრალურ მოლეკულებთან ელექტროსტატიკური ურთიერთქმედების ძალებისაგან. ტერმინში მოიაზრება:: დიპოლ-დიპოლური, დიპოლ-ინდუცირებულ დიპოლური და ლონდონის ( მყისიერად ინდუცირებული დიპოლ-ინდიცირებულ დიპოლური) ძალები. ტერმინი ზოგჯერ გამოიყენება ფართო მნიშვნელობით ჯამური არასპეციფიკური მოლეკულათშორისი მიზიდვის ან განზიდვის ძალების აღსანიშნავად.
Source | წყარო:

PAC, 1994, 66, 1077 (Glossary of terms used in physical organic chemistry (IUPAC Recommendations 1994)) on page 1175