ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

value of a division დანაყოფის ფასი
of a precision balance scale სასწორის შკალის სიზუსტე
The reciprocal of the sensitivity; It is determined by empirical calibration. მგრძნობიარობის უკუსიდიდე. განისაზღვრება ემპირიული გაზომვით.
Source | წყარო:

Orange Book, p. 35