ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

valence transition ვალენტური გადასვლა
A transition observed in certain rare-earth and actinide materials in which the electronic occupation of the 4f or 5f orbital changes with external conditions for example, temperature and pressure. გადასვლა, რომელიც შეინიშნება ზოგიერთ იშვიათ-მიწათა ან აქტინოიდების მასალებში, რომლებშიც ელექტრონების დასახლება 4f და 5f ორბიტალებზე იცვლება გარეგანი ფაქტორების, მაგალითად წნევის ან ტემპერატურის გავლენით.
Source | წყარო:

PAC, 1994, 66, 577 (Definitions of terms relating to phase transitions of the solid state (IUPAC Recommendations 1994)) on page 593