ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

valence isomer ვალენტური იზომერი
A constitutional isomer interrelated with another by pericyclic reactions. For example, Dewar benzene, prismane and benzvalene are valence isomers of benzene. სტრუქტურული იზომერი, დაკავშირებული სხვა პერიციკლურ რეაქციებთან. მაგალითად, დიუარის ბენზოლი, პრიზმანი და ბენზვალენი წარმოადგენს ბენზოლის ვალენტურ იზომერებს.
See also: tautomerism ასევე იხილეთ: ტაუტომერიზმი
Source | წყარო:

PAC, 1994, 66, 1077 (Glossary of terms used in physical organic chemistry (IUPAC Recommendations 1994)) on page 1175