ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

dead-volume [obsolete] მკვდარი მოცულობა [მოძველებული]
in chromatography ქრომატოგრაფიაში
This term is used to express the extra-column volume. Strictly speaking, the term "dead-volume" refers to volumes within the chromatographic system which are not swept by the mobile phase. On the other hand, mobile phase is flowing through most of the extra-column volumes. Due to this ambiguity the use of term "dead-volume" is discouraged. ეს ტერმინი გამოიყენება სვეტის დამატებითი მოცულობის გამოსახატავად. უფრო ზუსტად, ტერმინი "მკვდარი მოცულობა" ეხება ქრომატოგრაფიული სისტემის შიგნით იმ მოცულობებს, რომლებიც არ არის დაკავებული მოძრავი ფაზის მიერ. მეორეს მხრივ, მოძრავი ფაზა მიედინება სვეტის დამატებითი მოცულობების უმეტესობაში. ამ გაურკვევლობის გამო ტერმინის „მკვდარი მოცულობის“ გამოყენება დაუშვებელია.
Source | წყარო:

1.PAC, 1993, 65, 819 (Nomenclature for chromatography (IUPAC Recommendations 1993)) on page 833

2.Orange Book, p. 101