ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

dead time (2) მკვდარი დრო (2)
of an analyser ანალიზატორის
The time which elapses between the moment at which a sudden change in concentration (or a new sample) is introduced and the moment at which the detector response indication reaches the measurement threshold of the analyser, a value conventionally fixed at 10% of the final change in indication. დრო, რომელიც გადის კონცენტრაციის უეცარი ცვლილების (ან ახალი ნიმუშის შეტანის) მომენტსა და იმ მომენტს შორის, როდესაც დეტექტორის პასუხის ჩვენება აღწევს ანალიზატორის გაზომვის ზღურბლს; მნიშვნელობა, რომელიც პირობითად ფიქსირდება ინდიკაციის საბოლოო ცვლილების 10%-ის ფარგლებში.
Source | წყარო:

PAC, 1990, 62, 2167 (Glossary of atmospheric chemistry terms (Recommendations 1990)) on page 2174