ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

daughter ion შვილეული იონი
in mass spectrometry მასის სპექტრომეტრიაში
An electrically charged product of reaction of a particular parent ion. In general such ions have a direct relationship to a particular precursor ion and indeed may relate to a unique state of the precursor ion. The reaction need not necessarily involve fragmentation. It could, for example, involve a change in the number of charges carried. Thus, all fragment ions are daughter ions, but not all daughter ions are necessarily fragment ions. კონკრეტული მშობელი იონის რეაქციის ელექტრულად დამუხტული პროდუქტი. ზოგადად, ასეთ იონს პირდაპირი კავშირი აქვს კონკრეტულ წინამორბედ იონთან და შეიძლება მართლაც იყოს დაკავშირებული წინამორბედი იონის უნიკალურ მდგომარეობასთან. აუცილებელი არაა, რომ რეაქცია ფრაგმენტაციას მოიცავდეს. მაგალითად, ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს გადატანილი მუხტების რაოდენობის ცვლილებასთან. ამრიგად, ყველა ფრაგმენტული იონი წარმოადგენს შვილეულ იონს, მაგრამ აუცილებელი არ არის, ყველა შვილეული იონი ფრაგმენტული იონი იყოს.
Source | წყარო:

PAC, 1991, 63, 1541 (Recommendations for nomenclature and symbolism for mass spectroscopy (including an appendix of terms used in vacuum technology). (Recommendations 1991)) on page 1549