ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

dative bond დატიური ბმა
The coordination bond formed upon interaction between molecular species, one of which serves as a donor and the other as an acceptor of the electron pair to be shared in the complex formed, e.g, the N→B bond in H3N→BH3. In spite of the analogy of dative bonds with covalent bonds, in that both types imply sharing a common electron pair between two vicinal atoms, the former are distinguished by their significant polarity, lesser strength, and greater length. The distinctive feature of dative bonds is that their minimum-energy rupture in the gas phase or in inert solvent follows the heterolytic bond cleavage path. მოლეკულური ნაწილაკების ურთიერთქმედებით კომპლექსში წარმოქმნილი კოორდინაციული ბმა. ნაწილაკებიდან ერთი საზიარო წყვილი ელექტრონების დონორია, ხოლო მეორე - აქცეპტორი. მაგალითად, ასეთია N→B ბმა H3N→BH3-ში. კოვალენტურ ბმებსა და დატიურ  ბმას შორის გარკვეული მსგავსებაა, რადგან ორივე ტიპი გულისხმობს საზიარო ელექტრონული წყვილის არსებობას ორ ატომს შორის. მიუხედავად ამისა, არის განსხვავებაც - პირველი მათგანი გამოირჩევა მნიშვნელოვანი პოლარობით, ნაკლები სიძლიერით და მეტი სიგრძით. დატიური ბმების გამორჩეული თვისება ის არის, რომ აირად ფაზაში ან ინერტულ გამხსნელში მინიმალური ენერგიის საშუალებით მათ გაწყვეტას ბმის ჰეტეროლიტური გაწყვეტა მოჰყვება.
Source | წყარო:

1.PAC, 1999, 71, 1919 (Glossary of terms used in theoretical organic chemistry) on page 1933

2.ოთხენოვანი ლექსიკონი