ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

dark photochemistry (photochemistry without light) [obsolete] ბნელი ფოტოქიმია (ფოტოქიმია სინათლის გარეშე) [მოძველებული]
Chemical reactions involving electronically excited molecular entities which are generated thermally rather than by absorption of electromagnetic radiation. The use of this term is discouraged. ქიმიური რეაქციები ელექტრონულად აღგზნებულ მოლეკულურ ერთეულებს შორის, რომლებიც წარმოიქმნება თერმულად და არა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების შთანთქმით. ამ ტერმინის გამოყენება არ არის რეკომენდებული.
Source | წყარო:

PAC, 1996, 68, 2223 (Glossary of terms used in photochemistry (IUPAC Recommendations 1996)) on page 2235