ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

dalton დალტონი
Non-SI unit of mass (symbol Da), equal to the unified atomic mass unit (atomic mass constant). It is often used in biochemistry and molecular biology although it was never approved by the Conférence Général des Poids et Mesures. არა-SI მასის ერთეული (სიმბოლო Da), მასის ატომური ერთეულის (ატომური მასის მუდმივას) ტოლია. ხშირად გამოიყენება ბიოქიმიასა და მოლეკულურ ბიოლოგიაში, თუმცა არასოდეს ყოფილა დამტკიცებული ზომა-წონის გენერალური კონფერენციის (Conférence Général des Poids et Mesures) მიერ.
Source | წყარო:

1.Green Book, 2nd ed., p. 111

2.PAC, 1996, 68, 957 (Glossary of terms in quantities and units in Clinical Chemistry (IUPAC-IFCC Recommendations 1996)) on page 968