ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

d, l, dl [obsolete] d, l, dl [მოძველებული]
Obsolete (usage strongly discouraged) alternatives for, respectively, the prefixes (+)- and (−)- [used to designate the sign of optical rotation of enantiomers under specified condition (and hence to distinguish the enantiomers)] and (±)- for a racemate. მოძველებული (გამოყენება მკაცრად აკრძალულია) აღნიშვნები, რომლებიც, შესაბამისად, გამოიყენებოდა პრეფიქსების (+)- და (−)- ნაცვლად [ენანტიომერების ოპტიკური ბრუნვის ნიშნის აღსანიშნავად (და, შესაბამისად, ენანტიომერების გასარჩევად)], ასევე (±)- რაცემატისათვის.
Source | წყარო:

PAC, 1996, 68, 2193 (Basic terminology of stereochemistry (IUPAC Recommendations 1996)) on page 2205