ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

absorbance matching აბსორბციის/შთანთქმის შესაბამისობა
in spectrochemical analysis სპექტროქიმიურ ანალიზში
A procedure where the concentration of a known analyte may be determined by diluting the sample with solvent until the absorbance matches the absorbance of the analyte in the reference cell. This method is particularly useful if the Beer-Lambert law does not hold. კონცენტრაციის განსაზღვრის სპექტრული მეთოდი, რომლის დროსაც ხდება საანალიზო ნიმუშის გამხსნელით განზავება, ვიდრე მისი შთანთქმა არ დაემთხვევა ცნობილი კონცენტრაციის საკონტროლო ნიმუშის შთანთქმას. ეს მეთოდი განსაკუთრებით მაშინ გამოიყენება, როდესაც ბეერ-ლამბერტის კანონი არ მოქმედებს.
Source | წყარო:

PAC, 1988, 60, 1449 (Nomenclature, symbols, units and their usage in spectrochemical analysis - VII. Molecular absorption spectroscopy, ultraviolet and visible (UV/VIS) (Recommendations 1988)) on page 1456