ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

Verwey transition ვერვიუს გადასვლა
An electron-ordering transition occurring in a mixed-valent system that results in an ordering of formal valence states in the low-temperature phase. Example: The prototype system, first identified by Verwey, is the ferrospinel magnetite, Fe3+[Fe3+Fe2+]O4 in which an ordering of Fe3+ and Fe2+ ions within octahedral sites is thought to occur below   TV ≈ 120K. ელექტრონული მოწესრიგების გადასვლა, რომელიც შეინიშნება შერეულ-ვალენტიან სისტემებში და იწვევს ფორმალური ვალენტური მდგომარეობის მოწესრიგებას დაბალტემპერატურულ ფაზაში. მაგალითი:  ვერვიუს მიერ პირველად შენიშნული პროტოტიპული სისტემა არის ფეროშპინელ მაგნეტიტი Fe3+[Fe3+Fe2+]O4, რომელშიც Fe3+ და Fe2+ იონების მოწესრიგება ოქტაედრულ პოზიციებზე შეინიშნება TV ≈ 120 K-ზე ქვევით.
Source | წყარო:

PAC, 1994, 66, 577 (Definitions of terms relating to phase transitions of the solid state (IUPAC Recommendations 1994)) on page 593