მრავალატომიანი იონები

მუხტი = +1


ამინიუმი - NH4+

მუხტი = -1


აცეტატი - C2H3O2-
ბიკარბონატი (ან ჰიდროკარბონატი) - HCO3-
ბისულფატი (ან ჰიდროსულფატი) - HSO4-
ქლორატი - ClO3-
ქლორიტი - ClO2-
ციანატი - OCN-
ციანიდი - CN-
დიჰიდროფოსფატი - H2PO4-
ჰიდროქსიდი - OH-
ნიტრატი - NO3-
ნიტრიტი - NO2-
პერქლორატი - ClO4-
პერმანგანატი - MnO4-
თიოციანატი - SCN-

მუხტი  = -2


კარბონატი - CO32-
ქრომატი - CrO42-
დიქრომატი - Cr2O72-
ჰიდროფოსფატი - HPO42-
პეროქსიდი - O22-
სულფატი - SO42-
სულფიტი - SO32-
თიოსულფატი- S2O32-

მუხტი  = -3


ბორატი - BO33-
ფოსფატი - PO43-