ელემენტების აქტიურობის მწკრივი

 

                                         
                            ტუტე მეტალი  
                            ტუტემიწათა მეტალი  
                            პოსტ გარდამავალი  
არამეტალები
                            გარდამავალი მეტალები  
                                         
K Na Li Sr Ca Mg Al C Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H2 Cu Hg Ag Au Pt