შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

ნახშირბადის დიოქსიდი მიიღება გოგირდმჟავის დამატებით კარბონატებზე. მარილებიდან BaCO3, ZnCO3, K2CO3, CaCO3 რომლის გამოყენება იქნება უმჯობესი? რატომ?
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

მოყვანილი ყველა მარილიდან შეგიძლიათ მიიღოთ ნახშირბადის დიოქსიდი, მაგრამ უმჯობესია კალციუმის კარბონატის გამოყენება, რადგან იგი ყველაზე აგვილად არის ხელმისაწვდომი და იაფი ნედლეულია.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge