შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

მოგესალმებით!დამეხმარეთ ქვემოთ მოცემული სტრუქტურული ფორმულების წაკითხვაში, საერთაშორისო ნომენკლატურით და არა ტრივიალური სახელწოდებით, ბმული მარჯვენა კუთხეშია და ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატებია.
წინასწარ დიდი მადლობა
კახა ბრეგვაძე

პასუხი:.

1.Ethambutol - (2S,2′S)-2,2′-(ეთან-1,2-დიილდიმინო)დიბუტან-1-ოლი

2.Isoniazid - იზონიკოტინოჰიდრაზიდი

3.Pyrazinamide - პირაზინ-2-კარბოქსამიდი

4. Rifampicin - (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17,27,29-პენტაჰიდროქსი-11-მეთოქსი-3,7,12,14,16,18,22-ჰეპტამეთილ-26-{(E)-[(4-მეთილპიპერაზინ-1-ილ)იმინო]მეთილ}-6,23-დიოქსო-8,30-დიოქსა-24-აზატეტრაციკლო[23.3.1.14,7.05,28]ტრიაკონტა-1(28),2,4,9,19,21,25(29),26-ოქტაენ-13-ილ აცეტატი

5. Streptomycin - 5-(2,4-დიგუანიდინო- 3,5,6-ტრიჰიდროქსი-ციკლოჰექოქსი)- 4-[4,5-დიჰიდროქსი-6-(ჰიდროქსიმეთილ) -3-მეთილამინო-ტეტრაჰიდროპირან-2-ილ] ოქსი-3-ჰიდროქსი-2-მეთილ -ტეტრაჰიდროფურან-3-კარბალდეჰიდი

6. Ciprofloxacin - 1-ციკლოპროპილ-6-ფთორ-4-ოქსო-7-(პიპერაზინ-1-ილ)-ქინოლინ-3-კარბონ მჟავა

7. Moxifloxacin - 1-ციკლოპროპილ-7-[(1S,6S)-2,8-დიაზაბიციკლო [4.3.0]ნონ-8-ილ]-6-ფთორ-8-მეთოქსი-4-ოქსო-ქინოლინ-3-კარბონმჟავა

8. p-aminosalicylic acid - პარა-ამინოსალიცილ მჟავა

შეკითხვას პასუხობს: პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი