შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

არსებობს დაახლოებით 3000-მდე მინერალი. როგორ კლასიფიცირდება ისინი?
კახა ბრეგვაძე

პასუხი:.

შეგიძლიათ სტუ-ს ბიბლიოთეკაში მოიძიოთ სახელმძღვანელო: ნ. ფოფორაძე. მინერალოგია. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2008.
მინერალების დასახელებებისა და შედგენილობის ცხრილი უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება ჩვენს საიტზე რუბრიუკაში ფიზიკურ-ქიმიური კონსტანტები

chemistry.ge საიტის რედაქცია