შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

გთხოვთ დამეხმაროთ, მაინტერესებს შემდეგი რეაქციის დასრულება და გატოლება ჟანგვა აღდგენით:
რკინის(II) ქლორიდი + კალიუმის ნიტრიტი + მარილმჟავა -> აზოტის (II) ოქსიდი......
პატივისცემით ქეთევან ლობჟანიძე

პასუხი:.

FeCl2 + KNO2 + 2HCl → NO + FeCl 3 + H2O + KCl

Fe2+ - 1e → Fe3+
N3++1e → N2+

შეკითხვას პასუხობს: თინათინ ბუთხუზი