შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

დაწერეთ სტრუქტურული ფორმულები იზომერული არომატული ნახშირწყალბადებისა, რომელთა მოლეკულური ფორმულაა C9H12.
ა) დაასახელეთ იზომერები საერთაშორისო ნომენკლატურით
ბ) მიუთითეთ, რით განსხვავდებიან იზომერები ერთმანეთისაგან
გ) იზომერებს შორის რომელს აქვს სიმეტრიული აღნაგობა
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

ა) C9H12 შედგენილობის არომატული ნაერთების იზომერული სტრუქტურები მოცემულია ქვემოთ:ბ) მოცემული სტრუქტურები, ისევე როგორც სხვა იზომერები, განსხვავდებიან აღნაგობით.
გ) მათი სიმეტრია თვალსაჩინოა და თქვენთვის მოგვინდია პასუხი