შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

გამარჯობათ, გთხოვთ გამცეთ პასუხი შემდეგ ორ შეკითხვაზე. მოცემულია ნაერთები H2, CH4, CH3OH, CH3Cl.
ა) რომელ ნაერთშია ბმის პოლარობა ყველაზე დიდი? ყველაზე მცირე?
ბ) ელექტრონდონორულ თუ ელექტრონაქცეპტორულ ბუნებას ავლენს OH ჯგუფი? წინასწარ გიხდით მადლობას.
მერი

პასუხი:.

1. ყველაზე დიდი პოლარობით ხასიათსება CH3OH-ში O-H ბმა, ყველაზე სუსტი პოლარობით კი C-H ბმა CH4-ში. ცხადია, იგულისხმება, რომ H2-ში ბმა არაპოლარულია.
2. OH ჯგუფი ხასიათდება ელექტრონოდონორული თვისებებით, რომელიც განპირობებულია ინფუქციური და მეზომერული ეფექტებით - ეს უკანასკნელი აჭარბებს ინდუქციურ ეფეტს.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge