შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

ურთიერთქმედებს თუ არა გოგირდმჟავასთან C2H5NH2? თუ ურთიერთქმედებს, დაწერეთ რეაქციის ტოლობა.
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

ეთილ ამინი ფუძე თვისებების მქონე ნაერთია. ამიტომ ძლიერ მჟავებთან ადვილად შედის რეაქციაში. მიიღება ეთილამონიუმის ჰიდროსულფატი

C2H5NH2 + 2H2SO4 → C2H5NH3]+HSO4-

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge