შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

რამდენი ქიმიური ელემენტის დღეისათვის?
დავით ხარაბაძე

პასუხი:.

იხილეთ პერიოდულობის ცხრილი (ბმული )