შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

ქვემოთ მოცემული ნივთიერებებიდან რომელი შედის რეაქციაში გოგირდმჟავასთან? BaCl2, C2H5OH, H2N-CH2–COOH, C2H5Cl ქვემოთ მოცემული ნივთიერებებიდან, რომელი შედის რეაქციაში მარილმჟავასთან? AgNO3, NaCl, H2N-CH2-COOH, C2H5OH
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

1. გოგირდმჟავასთან შედის რეაქციაში: BaCl2, C2H5OH, H2N-CH2–COOH
2.მარილმჟავასთან შედის რეაქციაში:H2N-CH2–COOH

შეკითხვას პასუხობს: ელიზბარ ელიზბარაშვილი