შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

გოგირდის დაწვის შედეგად მიიღება SO2. შეიძლება თუ არა SO2-ზე პირდაპირ წყლის დამატებისას მივიღო H2SO3?
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

შეგიძლიათ გოგირდოვანი მჟავის მიღება, მაგრამ გოგირდის დიოქსიდზე წყალს ვერ დაამატებთ. წყალში უნდა გაატაროთ SO2.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge