სარედაქციო კოლეგია

პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  

პროფ. ზურაბ გელიაშვილი -  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  

პროფ. ქეთევან კუპატაძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ირინა გოგონაია, პედაგოგიკის დოქტორი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი