ქიმიის რესპუბლიკური ოლიმპიადა “ზურგჩანთა“

 


მნიშვნელოვანი თარიღები

01-12-2022 - რეგისტრაციის დაწყება

15-03-2023 - რეგისტრაციის დასრულება

30-03-2023 - I ტური (VIII და IX კლასები)

19-03-2023 - I ტური (X-XII კლასები)

22-04-2023 - II ტური (VIII და X კლასები)

22-04-2023 - II ტური (IX, XI და XII კლასები)

სრულად
მიმდინარე შედეგები
არქივი
ოლიმპიადის I ტურის პროგრამა (საკითხთა ჩამონათვალი)  

VIII კლასი

 • ნივთიერება, აგრეგატული მდგომარეობა
 • ნივთიერების თვისებები
 • ნივთიერების შედგენილობა და კლასიფიკაცია, ალოტროპია
 • ვალენტობა, ფარდობითი ატომური და მოლეკულური მასები
 • მასური წილი, ფორმულის დადგენა
 • ნარევები, ნარევების დაყოფის მეთოდები
 • ხსნარები, ხსნადობა
 • გახსნილი ნივთიერების მასური წილი
 • ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები, ქიმიური რეაქციების მიმდინარეობის ნიშნები
 • მასის და შედგენილობის მუდმივობის კანონები, რეაქციის ტოლობის გათანაბრება
 • წვა (სრული და არასრული), ქიმიური რეაქცია და ენერგია
 • კოროზია
 • ატომის აღნაგობა, სუბატომური ნაწილაკები
 • იზოტოპები, იონები
 • პერიოდულობის ცხრილი, ელემენტთა კლასიფიკაცია

IX კლასი

 • ნივთიერება, აგრეგატული მდგომარეობა
 • ნივთიერების თვისებები
 • ნივთიერების შედგენილობა და კლასიფიკაცია, ალოტროპია
 • ვალენტობა, ფარდობითი ატომური და მოლეკულური მასები
 • მასური წილი, ფორმულის დადგენა
 • ნარევები, ნარევების დაყოფის მეთოდები
 • ხსნარები, გახსნილი ნივთიერების მასური წილი
 • ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები, ქიმიური რეაქციების მიმდინარეობის ნიშნები
 • მასის და შედგენილობის მუდმივობის კანონები, რეაქციის ტოლობის გათანაბრება
 • წვა (სრული და არასრული), ქიმიური რეაქცია და ენერგია
 • კოროზია
 • ატომის აღნაგობა, სუბატომური ნაწილაკები
 • იზოტოპები, იონები
 • პერიოდულობის ცხრილი, ელემენტთა კლასიფიკაცია
 • მეტალების ზოგადი თვისებები: ტუტე მეტალები
 • მეტალების ზოგადი თვისებები: ტუტემიწა მეტალები
 • არამეტალების ზოგადი თვისებები: ჰალოგენები
 • კეთილშობილი აირები
 • ქიმიური ბმა
 • იონური ბმა
 • იონური ნაერთების თვისებები, ფორმულების შედგენა და სახელწოდება
 • კოვალენტური ბმა
 • კოვალენტური ნაერთების თვისებები
 • კოვალენტური ნაერთების დასახელება
 • მეტალური ბმა, მეტალური ბმის თვისებები
 • ქიმიური ბმების შედარებითი დახასიათება
 • ოქსიდები, კლასიფიკაცია, დასახელება
 • მჟავები, კლასიფიკაცია, დასახელება
 • ფუძეები, კლასიფიკაცია, დასახელება
 • ნეიტრალიზაციის რეაქცია და მარილები
 • ოქსიდების მიღება
 • ოქსიდების თვისებები
 • ელექტროლიტური დისოციაცია
 • იონური მიმოცვლის რეაქციები
 • მჟავების მიღება
 • მჟავების თვისებები
 • ფუძეების მიღება
 • ფუძეების თვისებები
 • ამფოტერული ოქსიდები
 • ამფოტერული ჰიდროქსიდები
 • მარილები
 • მარილები
 • გენეტიკური კავშირი ნაერთთა კლასებს შორის
 • pH, ინდიკატორები
 • ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეული - მოლი. მოლური მასა
 • ავოგადროს მუდმივა. მოლისა და მოლური მასის გამოყენება
 • ავოგადროს კანონი. აირების მოლური მოცულობა
 • ავოგადროს კანონის პრაქტიკული გამოყენება. აირის ფარდობითი სიმკვრივე
 • ნივთიერებათა მოლური თანაფარდობა ქიმიურ რეაქციათა ტოლობებში
 • გაანგარიშებები ქიმიურ რეაქციათა ტოლობების მიხედვით
 • მალიმიტირებელი და ჭარბი რეაგენტი

X კლასი

 • ქიმიის ზოგადი ცნებები და კანონები
 • ხსნარები, ხსნადობა, ხსნარის კონცენტრაციის გამოსახვა წილი
 • ნაერთთა კლასები
 • pH, ინდიკატორები
 • ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეული - მოლი. მოლური მასა
 • ავოგადროს მუდმივა. მოლისა და მოლური მასის გამოყენება
 • ავოგადროს კანონი. აირების მოლური მოცულობა
 • ავოგადროს კანონის პრაქტიკული გამოყენება. აირის ფარდობითი სიმკვრივე
 • აირის მოცულობის გამოთვლა ნორმალურისგან განსხვავებულ ფიზიკურ პირობებში.
 • ნივთიერებათა მოლური თანაფარდობა ქიმიურ რეაქციათა ტოლობებში
 • გაანგარიშებები ქიმიურ რეაქციათა ტოლობების მიხედვით
 • მალიმიტირებელი და ჭარბი რეაგენტი
 • რეაქციის გამოსავლიანობა
 • ატომის აღნაგობა
 • ბუნებრივი რადიონუკლიდები
 • ელექტრონების განაწილება ატომში
 • კვანტური რიცხვები
 • პერიოდულობის ცხრილი და პერიოდულობის კანონი
 • ნაერთთა თვისებების განსაზღვრა პერიოდულობის ცხრილში ელემენტების მდებარეობის მიხედვით
 • ქიმიური ბმა: იონური ბმა და მისი თვისებები
 • პოლარული და არაპოლარული კოვალენტური ბმები
 • VSEPR თეორია: მოლეკულების ფორმის დადგენა
 • ჰიბრიდიზაცია: მოლეკულების ფორმის დადგენა
 • მოლეკულათაშორისი ძალები: წყალბადური ბმა
 • მეტალური ბმა
 • კუთრი სითბოტევადობა, საკვების ენერგეტიკული ღირებულება
 • ქიმიური ბმის ენერგია
 • ქიმიური რეაქციის სიჩქარე
 • დაჯახებათა თეორია
 • ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორები 1 (კონცენტრაცია, წნევა)
 • ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორები 2 (შეხების ზედაპირი, ტემპერატურა)
 • ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორები 3 (კატალიზატორი)

XI - XIIკლასი

 • ქიმიის ზოგადი ცნებები და კანონები
 • ხსნარები, ხსნადობა, ხსნარის კონცენტრაციის გამოსახვა წილი
 • ნაერთთა კლასები
 • pH, ინდიკატორები
 • ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეული - მოლი. მოლური მასა
 • ავოგადროს მუდმივა. მოლისა და მოლური მასის გამოყენება
 • ავოგადროს კანონი. აირების მოლური მოცულობა
 • ავოგადროს კანონის პრაქტიკული გამოყენება. აირის ფარდობითი სიმკვრივე
 • აირის მოცულობის გამოთვლა ნორმალურისგან განსხვავებულ ფიზიკურ პირობებში.
 • ნივთიერებათა მოლური თანაფარდობა ქიმიურ რეაქციათა ტოლობებში
 • გაანგარიშებები ქიმიურ რეაქციათა ტოლობების მიხედვით
 • მალიმიტირებელი და ჭარბი რეაგენტი
 • ატომის აღნაგობა, იზოტოპები
 • ელექტრონების განაწილება ატომში. კვანტური რიცხვები
 • პერიოდულობის ცხრილი და პერიოდულობის კანონი, მათი გამოყენება
 • ქიმიური ბმა: იონური ბმა და მისი თვისებები
 • პოლარული და არაპოლარული კოვალენტური ბმები
 • VSEPR თეორია: მოლეკულების ფორმის დადგენა
 • ჰიბრიდიზაცია: მოლეკულების ფორმის დადგენა
 • მოლეკულათაშორისი ძალები: წყალბადური ბმა
 • მეტალური ბმა
 • ჟანგვის რიცხვი
 • ჟანგვის და აღდგენის რეაქციები
 • ქიმიური ელემენტები და მათი ნაერთები
 • ორგანული ქიმიის საგანი
 • ნახშირბადატომის თავისებურება, ორგანულ ნაერთთა გამოსახვის ხერხები
 • ნახშირწყალბადების კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ალკანები, იზომერია, ნომენკლატურა
 • პრაქტიკული სავარჯიშოები
 • ალკენები. აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა
 • ალკინები. აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა
 • ალკანების ქიმიური თვისებები, რადიკალური ჩანაცვლების მექანიზმი
 • ალკანების მიღება, გამოყენება
 • ალკენების ქიმიური თვისებები, ელექტროფილური მიერთების მექანიზმი
 • ალკენების მიღება და გამოყენება
 • ალკინების მიღება, ქიმიური თვისებები და გამოყენება
 • ალკადიენები, ძირითადი ქიმიური თვისებები
 • ციკლოალკანები, ძირითადი ქიმიური თვისებები
 • არომატული ნახშირწყალბადები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა
 • ქიმიური თვისებები, ორიენტაციის წესი, ელექტროფილური ჩანაცვლების მექანიზმი
 • არომატული ნახშირწყლაბადების მიღება და გამოყენება
 • ნავთობი და ნავთობპროდუქტები
 • ჰალოგენალკანები, ძირითადი თვისებები და გამოყენება SN1 და SN2 რეაქციები
 • ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთების კლასიფიკაცია, სპირტები, სპირტების კლასიფიკაცია, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა
 • ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების ქიმიური თვისებები
 • ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების მიღება და გამოყენება