გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ე.ელიზბარაშვილი."ხიდური ნახშირწყალბადებისა და მათი რადიკალების დასახელება IUPAC-ის პრინციპების მიხედვით ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 4, გვ.21-24, 2020