გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ე.ელიზბარაშვილი, 2020 ."ხიდური ნახშირწყალბადებისა და მათი რადიკალების დასახელება IUPAC-ის პრინციპების მიხედვით ", ქიმიის უწყებანი, 4:21-24